Ga direct naar


Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Uiteraard streef je naar een veilige, gezonde en plezierige werkplek. Toch kan het gebeuren dat één van je werknemers ziek wordt.

Wanneer dit langer dan een paar dagen of weken duurt, moet je samen met je zieke werknemer op zoek gaan naar oplossingen om hem zo snel mogelijk weer op de werkvloer te laten terugkeren.

Wachtdag
In de CAO voor de AGF-detailhandel is opgenomen dat er één wachtdag mag worden ingehouden als de werknemer zich voor de vierde, vijfde en de zesde keer in een jaar ziek meldt. De werknemer die de arbeid gedurende enig vakantiejaar niet wegens arbeidsongeschiktheid heeft verzuimd, heeft na afloop van dat jaar recht op een extra vakantiedag. Dat wil zeggen 7,2 extra vakantie-uren.

Veranderingen binnen de wetgeving zorgen ervoor dat je meer verantwoordelijkheden krijgt om zieke werknemers tijdens hun ziekte te begeleiden en ervoor te zorgen dat zij weer aan het werk gaan. Wanneer je je niet aan de regels houdt, kan je een boete worden opgelegd. Zorg daarom dat je op de hoogte bent en voorkom zo onnodige kosten.

Traject bij zieke werknemer
Je werknemer meldt zich ziek en dan? Allereerst regel je vervanging, want het werk moet gewoon doorgaan. Gaat het om een griepje dan is dat vaak wel te regelen en op te vangen. Gaat het verzuim langer duren, dan komt er meer bij kijken. Dan treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking met de daarbij horende stappen waar zowel werkgever als werknemer zich aan moeten houden. Wij zetten het hele traject voor je op een rij.

Verplichtingen werkgever en werknemer
De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel dat er alles aan gedaan wordt om een werknemer op een verantwoorde manier zo snel mogelijk weer terug in het arbeidsproces te krijgen. De verantwoording ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer.
Er zijn, vanaf de eerste ziekmelding, een aantal belangrijke momenten waarin actie moet worden ondernomen. Jij en je werknemer worden tijdens het hele proces ondersteund door de arboarts. Daar kun je ook terecht als je vragen hebt.

In onderstaand schema zie je precies wanneer je welke meldingen moet doen:

Let op! Als een werkgever te weinig doet aan re-integratie kan UWV een straf opleggen. Een werkgever moet dan bijvoorbeeld een jaar langer loon doorbetalen. Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie mag de werkgever het loon inhouden of de werknemer ontslaan. UWV moet hiermee instemmen.

Na twee jaar
Na 2 jaar (104 ziekteweken) kan de zieke werknemer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. De werknemer moet hiervoor zelf de aanvraag indienen. UWV bekijkt of de werknemer hier recht op heeft en de mate waarin de werknemer nog wel kan werken. Hoeveel procent hij nog kan verdienen van zijn oude loon is bepalend voor de hoogte van zijn uitkering. Daardoor wordt de werknemer gestimuleerd te blijven werken. Blijft de zieke of gehandicapte werknemer bij jou in dienst, dan kun je via UWV gebruik maken van speciale regelingen en subsidies voor aanpassingen op de werkplek. Valt de werknemer opnieuw uit door ziekte, dan heeft hij of zij recht op een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering kun je verrekenen met het loon. Voor een werknemer met een WIA-uitkering geldt dit tot 5 jaar na de toekenning van de WIA-uitkering. Is er geen andere mogelijkheid dan ontslag? Dan is dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Ga hier nooit op eigen initiatief op over maar vraag hiervoor toestemming aan UWV.

Kosten en begeleiding
Het eerste jaar van ziekte moet je 100% van het loon van de zieke werknemer doorbetalen. Het tweede jaar is dat 70%. Dat is voor veel ondernemers niet op te brengen. (Uitzondering: de loondoorbetalingplicht geldt niet voor uitzendkrachten, zij zijn immers in dienst van het uitzendbureau). Met een verzuimverzekering dek je dat risico af. Na een eigen risico periode wordt het salaris van de werknemer vergoed. Je kunt kiezen uit verschillende eigen risico periodes en de hoogte van de uitkering. Deze keuzes zijn van invloed op de hoogte van de premie.
Tegenwoordig zijn veel verzuimverzekeringen gekoppeld aan een arbodienst. De arboarts stelt vast wat de zieke werknemer nog wel kan en zal de re-integratie starten en begeleiden. Verzuimverzekeraars zijn gebaat bij een goede begeleiding, want zij willen immers niet te veel uitbetalen. Dat is ook in jouw voordeel.

Huidige ontwikkeling
De tendens is dat veel werknemers langer doorlopen met klachten. Ze zijn bang dat hun baan in gevaar komt als ze zich ziek melden. We zien dat terug in de daling van het aantal korte ziekmeldingen en een duidelijke stijging van het aantal langdurig ziekmeldingen. Let daar op, want langdurig zieken kost je aanzienlijk meer dan kort verzuim. Heb je het idee dat het met een werknemer niet goed gaat, ga met hem om de tafel om het bespreekbaar te maken.

Tip
Maak verzuim overzichtelijk, dan kun je er beter op in spelen. Hoeveel verzuim heb je, in welke periode is het meer, wat voor soort verzuim is het (bewegingsapparaat, psychisch of af en toe een griepje). Een goede verzuimverzekering biedt de mogelijkheid om preventieve maatregelingen te treffen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een tiltraining op het werk. En lukt het om daarmee verzuim te voorkomen of verminderen, dan zit daar voor je de grootse winst. Zoals altijd is voorkomen beter dan genezen.

Tenslotte
Leden van ADN krijgen korting op de verzuimverzekering via ADN Risk. Heb je nog vragen of wil je advies over een verzuimverzekering? Neem contact op met jouw adviseur van ADN Risk: (030) 284 86 13 of risk@agfdetailhandel.nl.

Alle informatie over ziekmeldingen en alles wat daarbij komt kijken, vind je op de website van UWV.
Uiteraard kun je ook terecht bij ADN.