Ga direct naar


Veilig werken

Samen met je werknemers ben je verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Met een gezonde en veilige werkplek kun je ziekte en arbeidsongeschiktheid beperken en voorkomen. Om gevaren te voorkomen moet je je werknemers voortdurend voorlichten en informeren over alle aspecten van veiligheid en gezondheid op het werk.

Hierbij moet je extra aandacht besteden aan jeugdige werknemers en werkzaamheden waarbij een verhoogd risico bestaat. Je moet hiernaast voorlichting en instructies geven over de maatregelen die je hebt genomen om risico's te beperken en te voorkomen. Werknemers zijn op hun beurt verplicht om deze instructies op te volgen.

Arbowet

Wanneer je personeel in dienst heeft, krijg je maken met de Arbowet. Deze wet bevat veel voorschriften voor het opzetten van een goed arbobeleid binnen je winkel om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Je hebt hier samen met je personeel de verantwoordelijkheid voor.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet richt zich op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van jeugdigen en volwassenen, kinderarbeid en specifieke bepalingen voor zwangeren en arbeid door vrouwen na de bevalling. Verder moet de Arbeidstijdenwet het voor werknemers makkelijker maken om werk te combineren met zorgtaken en/of andere verantwoordelijkheden die zij buiten het werk hebben. De vermelde normen gelden voor werknemers van 18 jaar en ouder. Voor kinderen onder de 16 en jongeren van 16 en 17 gelden aparte regels.

RI&E

Een ondernemer en zijn of haar medewerkers lopen op de winkelvloer risico's. Het betreft dan risico's op het gebied van fysieke belasting (tillen, lang staan et cetera), sociale veiligheid (criminaliteit, geweld et cetera) en financiële risico's bij ziekteverzuim en reïntegratie.

Om deze risico's op een goede manier in kaart te brengen is er een branchespecifieke RIE opgesteld. RIE staat voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het is een vrij uitgebreide checklist waarin alle mogelijke knelpunten worden benoemd. Elke werkgever is verplicht om minstens één keer per drie jaar de RI&E uit te voeren.

De nieuwe RI&E AGF-Detailhandel is online beschikbaar. Vraag je inloggegevens op bij ADN, bel met (070) 351 2106, of mail naar info@agfdetailhandel.nl. De RI&E is voor leden gratis, niet-leden betalen € 75,- administratiekosten.

BHV'er-bedrijfshulpverlener
Het woord zegt het al: een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) biedt hulp als er op een bedrijf een incident is. Een BHV’er is dus opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen. De BHV'er dient bijscholing te volgen. Voor de wet is geen duidelijke omschrijving van een tijdvak maar eens in het jaar, in de twee jaar, wordt geadviseerd.

Iedere medewerker binnen een bedrijf kan BHV’er zijn of worden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de BHV’er afwezig is. De wet schrijft daarom voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten. Ook tijdens ziekte, verlof en vakantie van de BHV’er moet het veilig zijn en moet er iemand in actie kunnen komen bij een calamiteit. Werkgever als BHV’er: in kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om de BHV-taken over te nemen. Samenwerken: het is ook mogelijk dat bedrijven samenwerken met omliggende bedrijven zodat zij over voldoende BHV’ers beschikken

Houd er rekening mee dat de Inspectie SZW hoge boetes kan uitdelen als zij erachter komt dat er BHV niet geregeld is, terwijl BHV verplicht is voor ju. Dit kan leiden tot boetes van vele duizenden euro’s.

Verplichting
De BHV verplichting geldt voor iedere werkgever. Het begrip werkgever is in dit geval zeer breed. Het gaat om de persoon die gezag heeft in de organisatie. Daarom geldt de BHV verplichting ook voor organisaties waar de ‘werkgever’ gezag heeft over bijvoorbeeld klanten, bezoekers, patiënten of bewoners.
Heb je een eenmanszaak? Alleen als je écht helemaal alleen werkt, vervalt de BHV verplichting. Heb je echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, vakantiehulpen, uitzendkrachten of klanten, dan is BHV verplicht.

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en heeft de volgende taken:

  • Zij ziet erop toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels op het gebied van de arbeid. Het gaat vooral om de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet arbeid Vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet;
  • Zij onderzoekt arbeidsongevallen, klachten en tips;
  • Zij verricht monitoronderzoek bij bedrijven en instellingen om na te gaan hoe het beleid in de praktijk uitpakt;
  • Zij verklaart CAO's (Collectieve Arbeidsovereenkomsten) algemeen verbindend en verleent vergunningen.

De Arbeidsinspectie controleert de naleving hiervan via inspecties in bedrijven en instellingen. Medewerkers kunnen onaangekondigd uw bedrijf binnen komen om controles uit te oefenen betreffende uw manier van omgaan met arbeidsomstandigheden en veiligheid. Bij ernstige gebreken kan proces verbaal worden opgemaakt en kunnen er boeter volgen die er niet om liegen. In extreem gevaarlijke situaties zal de Arbeidsinspectie besluiten tot sluiting van het bedrijf. Klik hier voor meer informatie over de Arbeidsinspectie.