Ga direct naar


Klantenacties

In de winkel of in het winkelcentrum waarin je gevestigd bent, kun je allerlei klantenacties organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een loterij, winkelweekactie of prijsvraag. Omdat je niet zomaar alles mag organiseren, is het belangrijk om te weten aan welke regels je je moet houden. Hierover gaat de Wet op de kansspelen.

Kansspelen

Bij kansspelen kunnen de spelers een prijs winnen, terwijl ze geen overwegende invloed op het spel hebben. Veel kansspelen zijn verboden of alleen toegestaan aan enkele vergunninghouders, zoals Holland Casino, de Staatsloterij en de Lotto. Kansspelen aanbieden op internet is verboden. Over prijzen van meer dan € 449 moet de prijswinnaar of jij als organisator kansspelbelasting betalen.

Wil je een winkelweekactie houden?
Voor een winkelweekactie hebt je een vergunning nodig. Een winkelweekactie is een loterij waarbij je met ten minste 9 andere mkb-ondernemers gratis loten aan klanten uitgeeft. Je kunt de vergunning winkelweekactie aanvragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Wil je een incidentele loterij organiseren?
Als je een incidentele loterij wilt organiseren, moet je een vergunning aanvragen. Je bent verplicht om de opbrengst van de loterij te besteden aan een doel van algemeen belang. Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar de trekking plaatsvindt of bij de Kansspelautoriteit. Dat hangt af van de waarde van het totale prijzenpakket

Wil je een bingo of promotioneel kansspel organiseren?
Wil je een bingo organiseren? Dat mag alleen als vereniging. Je hebt hiervoor geen vergunning nodig, maar je vereniging moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Je meldt de bingo uiterlijk 14 dagen van tevoren bij de gemeente waar de bingo plaatsvindt. Wil je een promotioneel kansspel organiseren? Dan moet je je houden aan de voorwaarden van de Gedragscode promotionele kansspelen.

Bij wervings- en reclameactiviteiten voor kansspelen moet je je houden aan strenge regels:

  • Je mag je niet richten op kwetsbare groepen, zoals minderjarigen en kansspelverslaafden.
  • Je mag geen diensten aanprijzen samen met diensten of goederen van anderen (koppelreclame).
  • Jouw wervings- en reclameactiviteiten moeten een terughoudend karakter hebben.
  • Je mag geen minderjarigen afbeelden, behalve bij kleinere loterijen.
  • Je moet wijzen op de minimumleeftijd voor deelname aan kansspelen.
  • Je moet wijzen op de risico's bij deelname aan de verschillende kansspelen. Hiervoor verwijst u naar de juiste webpagina op de website van de vergunninghouder.
  • Je moet een slogan opnemen waarin je wijst op de risico's bij deelname aan kansspelen.

Meer weten en/of aanvragen, klik hier.