Ga direct naar


AGF CAO

De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een belangrijk hulpmiddel voor de ondernemers met personeel in dienst. De CAO geeft handvatten over hoe om te gaan met werknemers in loondienst. Eind 2016 is een nieuw CAO akkoord bereikt. In juni 2017 is de AVV aanvraag in behandeling genomen. Wij adviseren de nieuwe loontabellen wel vast door te voeren om navorderingen te voorkomen.

Oonderaan deze pagina is de nieuwe CAO met de looptijd 2016-2018, inclusief loontabellen te downloaden.
Graag vertellen we hoe de weg hiernaar toe eruit zag.

De voorstellen voor de CAO 2016-2018:
De, vooralsnog, laatste loonsverhoging voor onze CAO is doorgevoerd op 1 augustus 2015. Deze CAO is overigens alleen ondertekend door de CNV. De FNV wilde hieronder geen handtekening zetten omdat de onderhandelingsresultaten, voor hen, te mager waren. De FNV is wel weer aangeschoven bij de besprekingen voor de nieuwe CAO en uiteindelijk ook akkoord gegaan met de nieuwe afspraken.

Traditiegetrouw komt er bij het aflopen van de CAO van de kant van de vakbonden een formele opzegging van de bestaande CAO. Deze wordt gevolgd door een brief met de voorstellen van werknemerszijde. De belangrijkste punten hieruit waren voor de onderhandelingsronde voor deze nieuwe CAO:

 • Afbouwen van de jeugdlonen (een landelijk thema) in eerste instantie van 23 naar 21 jaar en dan verder;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget voor de medewerkers in de branche;
 • Een loonsverhoging van 5% voor een CAO van twee jaar (1 april 2016 – 1 april 2018);
 • Bijzondere aandacht voor de werkgelegenheid van kansarmen op de arbeidsmarkt (arbeidsgehandicapten);
 • Verplichten van de medewerking van werkgevers aan de werkkostenregeling bij een verzoek van de medewerker (voor financiering van bepaalde zaken vanuit het brutoloon);
 • Aanbieden van een verzekering van de WW voor het derde jaar (ontwikkeling landelijke wetgeving).

Van werkgeverszijde brachten we daar tegenover in, dat we af willen van de compensatieregelingen op de bijzondere uren. Inmiddels staat dit punt al vele jaren op het lijstje van de werkgevers.

De onderhandelingen
ADN heeft een goed contact met de Sociale Partners, zo ook wanneer het gaat om de CAO onderhandelingen. Beide partijen krijgen de kans om de eigen belangen te vertegenwoordigen. Belangen die voor een belangrijk deel gezamenlijk zijn, maar wanneer het gaat om de kosten toch altijd weer een goede discussie opleveren. Uiteindelijk wordt er gelukkig toch altijd weer wederzijds begrip gevonden aan de onderhandelingstafel.

De resultaten die bereikt zijn voor wat betreft bovengenoemde punten:

 • voor wat betreft de jeugdlonen en het derde WW jaar is besloten om de landelijke ontwikkelingen af te wachten. 
 • het persoonlijk opleidingsbudget komt er (nog) niet, de huidige scholingsmogelijkheden voldoen op dit moment nog prima. 
 • aan de werkkostenregeling verandert niets, behalve dat we dat nog eens onder de aandacht zullen brengen. Deze regeling biedt immers goede mogelijkheden voor de werkgever om in te zetten als secundaire arbeidsvoorwaarden richting de werknemers. 
 • aandacht voor de mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt willen we zeker verder onder de aandacht gaan brengen. Binnen de branche zijn er al een aantal mooie voorbeelden waarbij dit voor zowel werkgever als de werknemer tot mooie dingen leidt.

Loonafspraken
Tot slot de loonafspraken voor de komende jaren. Dit is altijd het sluitstuk van de gesprekken. De Ledenraad en Algemeen Bestuur waren vooraf om een mandaat gevraagd om de onderhandelingen in te gaan. We hebben binnen dit verkregen mandaat de nieuwe CAO kunnen afsluiten. Er zal twee maal een loonsverhoging worden doorgevoerd:
1,5% per 1 februari 2017
1,5% per 1 januari 2018

Van werkgeverszijde zijn we blij met dit resultaat. Zeker wanneer we daar de afgelopen CAO bij betrekken, dan hebben we de kostenstijging binnen de perken weten te houden. Helaas zullen de compensatieregelingen voor werken op bijzondere uren gehandhaafd worden, maar, hier staan bovenstaande positieve punten tegenover.

Vragen?
Indien er nog vragen en/of opmerkingen zijn met betrekking tot de nieuwe CAO, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met het secretariaat van ADN. Dit kan telefonisch of via de e-mail.

Algemene informatie CAO AGF Detailhandel
Het betreft hier een bindende afspraak tussen werkgevers en werknemers organisaties. De partijen die de CAO voor de AGF detailhandel afsluiten zijn:

 • AGF Detailhandel Nederland (ADN), werkgeverspartij
 • De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), werkgeverspartij
 • FNV, werknemerspartij (dit geldt dus niet voor de CAO met looptijd 2014-2016)
 • CNV Dienstenbond, werknemerspartij

Omdat de werkgeverspartijen gezamenlijk het grootste deel van de bedrijven en haar werknemers vertegenwoordigen, wordt de CAO Algemeen Verbinden Verklaard. Dit betekent dat de CAO betrekking heeft op de gehele branche, dus niet alleen de leden van de brancheorganisaties.

Om goed de onderhandelingen met de bonden in te gaan pleegt ADN veel overleg met haar leden. In eerste instantie via de bestuursvergaderingen en de Ledenraadsvergaderingen. Daarnaast worden ook de overige leden geraadpleegd en gevraagd om de inbreng. ADN vertaalt aan de CAO-tafel op die manier dus de mening van de achterban.

CAO 2016-2018
Let op, de CAO lonen voor een aantal leeftijden in bepaalde schalen, zijn per 1-7-2017 verhoogd in verband met de stijging van het wettelijk minimumloon. Lees hier meer informatie en de nieuwe loontabellen vanaf 1-7-2017. Gezien de lopende overleggen hierover met belanghebbenden, zijn de aangepaste schalen in de CAO alleen voor de laatste periode van 2017 opgenomen. Voor de periode hierná, moet nog overleg met de onderlinge partijen plaatsvinden.
Klik hier voor de CAO 2016-2018

Klik hieronder voor de vorige CAO:
CAO 2014-2016
Bijlagen CAO 2014-2016